Splošni pogoji

/Splošni pogoji
Splošni pogoji2019-02-05T10:53:37+00:00

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE SOLTERRA, NEPREMIČNINE, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 57, 5000 Nova Gorica,
PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

1. UVODNE DOLOČBE
1.1 Nepremičninska družba SolTerra, nepremičnine, d.o.o. sprejema te splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami na podlagi določil Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l.RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/11, v nadaljevanju ZNPosr).
1.2. Splošni pogoji poslovanja družbe SolTerra, nepremičnine, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 57, 5000 Nova Gorica, pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: SP) opredeljujejo pravice in dolžnosti nepremičninske družbe in naročitelja pri sklepanju pogodb o posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: POGODBA).

Na osnovi SP se v POGODBI pogodbeni stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer prodajalec posreduje, naročitelj pa naroča in plača posredovanje. SP so objavljeni na spletni strani prodajalca, na voljo pa so tudi na sedežu posrednika. Na podlagi teh SP se sklepajo posamezne pogodbe v pisni obliki. SP imajo značaj pogodbe in so sestavni del POGODBE, jo dopolnjujejo ter zavezujejo pogodbeni stranki enako kot POGODBA. Sestavni del vsake POGODBE je tudi kopija zavarovalne police. V primeru, da POGODBA vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi SP, veljajo določila POGODBE..

2. POMEN IZRAZOV UPORABLJENIH V SPLOŠNIH POGOJIH
Posamezni pojmi, uporabljeni v teh SP in v POGODBI, imajo naslednji pomen:

-nepremičninska družba je družba SolTerra, d.o.o., ki opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;
-nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi in ima v skladu z zakonom pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja ter je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
-posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
-naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene POGODBO in za katerega nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;
-tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
– naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati:
– energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

3. STORITVE POSREDOVANJA
3.1.Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri: prodaji ali nakupu nepremičnine, oddaji, najemu, zakupu ali drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina. V navedenih storitvah posredovanja so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:
– sklenitev POGODBE;
– seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
– ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
– pisna opozorila, obvestila, potrdila;
– ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
– oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
– seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
– prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
– ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
– seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
– telefonsko komuniciranje s strankami;
– sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
3.2.Posli, ki so našteti v tem členu, so vključeni v ceno posredovanja. V ceno posredovanja niso vključeni stroški notarskih ali odvetniških storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, morebitni stroški cenilca ali izvedenca ter posebni ali neobičajni stroški, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe. Če izmed storitev iz prejšnjega odstavka opravi naročitelj sam ali če je katera od storitev nepotrebna, se provizija zato ne zniža.

4. DOLOČEN OPIS POSLOV
Nepremičninska družba pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je posredovala, preveri pravno in dejansko stanje nepremičnine ter pogodbeni stranki jasno in razumljivo pisno opozori na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine. Nepremičninska družba pri preverjanju pravnega in dejanskega stanja nepremičnine v okviru posredovanja zlasti:
– na podlagi podatkov zemljiške knjige oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki so podlaga za vknjižbo, preveri ali je prodajalec oziroma najemodajalec lastnik nepremičnine, ki je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje in ali so na tej nepremičnini stvarne pravice oziroma druge pravice tretjih, ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice stranke;
– na podlagi skrbnega ogleda preveri, ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine;
– kadar je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, zemljišče: na podlagi potrdila (lokacijske informacije) pristojnega upravnega organa preveri namembnost zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi akti.
5. DODATNE STORITVE
5.1. Naročitelja in nepremičninska družba se lahko dogovorita za izvedbo dodatnih storitev, ki niso vključene v ceno nepremičninske provizije in jih naročitelj plača posebej po vsakokratno veljavnih cenah nepremičninske družbe. Dodatne storitve so lahko dogovorjene s POGODBO ali s s strani nepremičninske družbe potrjenim pisnim naročilom naročitelja.
5.2 Med dodatne storitve sodijo predvsem naslednje storitve:
– pridobivanje manjkajoče dokumentacije o lastništvu nepremičnine, ki je naročitelj ne predloži posredniku, in jo je potrebno pridobiti posebej;
– priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina in za sklenitev katere je nepremičninska družba opravila storitev posredovanja (npr. kupoprodajne pogodbe v obliki zasebne listine ali notarskega zapisa, najemne ali zakupne pogodbe, predpogodbe, ipd.);
– pridobitev pisne ocene vrednosti nepremičnine s strani poobalščenega ocenjevalca vrednosti oz. sodnega cenilca;
– zastopanje ali pomoč v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
– urejanje pravnega stanja nepremičnine;
– zastopanje naročitelja na dražbah nepremičnin;
– hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
– priprava zemljiškoknjižnih predlogov;
– priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin;
-izvedba predaje nepremičnine kupcu z zapisom primopredajnega zapisnika;
– druge storite za katere se nepremičninska družba in naročitelj izrecno pisno dogovorita.
5.3. Cene storitev so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku nepremičninske družbe, kot izhaja priloge iz teh SP, ki je sestavni del SP, ali POGODBE. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene storitve tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

6.PLAČILO ZA POSREDOVANJE
6.1. Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s POGODBO.
6.2. Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene, v kolikor je pogodbena cena višja od 10.000,00 EUR, v primeru, da je pogodbena cena nižja od 10.000,00 EUR pa 400,00 EUR. V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.
6.3. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek plačila za posredovanje razdeli.
6.4.Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala.
6.5. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oz. njegov ožji družinski član sklene pogodbo, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju POGODBE.
6.6. V primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki, ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo provizije, če s POGODBO ni določeno drugače.
6.7. Plačilo računov iz POGODBE zapade v roku 8 (osem) dni, pri čemer se rok šteje od datuma izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu ima nepremičninska družba pravico zaračunati naročitelju zakonske zamudne obresti od dneva zamude do dneva plačila računa. Naročitelj je dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave ter stroške opominjanja in sicer takoj, ko mu nepremičninska družba posreduje obračun teh stroškov (pri čemer obračun zamudnih obresti ne vpliva na njihov tek). Nepremičninska družba bo plačila razporejala tako, da bo najprej pokrila stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico. V primeru plačila iz tujine krije stroške transakcije naročitelj. Izključno s soglasjem nepremičninske družbe lahko naročitelj poravna račun tudi s pobotom, asignacijo ali cesijo.

7. POVRNITEV STROŠKOV
Če se stranki s POGODBO izrecno ne dogovorita drugače, si nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika, pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz 3. člena splošnih pogojev, in sicer v primeru, da je POGODBA prekinjena pred iztekom časa, za katerega je bila sklenjena in v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena v času veljavnosti POGODBE. Stroški dejansko izvedenih storitev (npr. prevozni stroški, stroški oglaševanja, stroški telefona, ipd.) se obračunajo po cenah, opredeljenih v vsakokrat veljavnem ceniku, ki je sestavni del teh SP.

8. EKSKLUZIVNOST POSREDOVANJA
8.1. V primeru da naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno POGODBO za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.
8.2. V primeru da naročitelj kljub zgoraj navadnemu sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje. Plačilo temelji na že opravljenih poslih in je enako eni četrtini s POGODBO dogovorjene provizije. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, pa je naročitelj v skladu s petim odstavkom 25. člena ZNPosr dolžan plačati plačilo za posredovanje v celoti.
8.3. Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo, ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

9. OBVEZNOSTI NAROČITELJA
– Naročitelj mora pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine, najkasneje v osmih dneh od nastale spremembe.
– Naročitelj mora nepremičninski družbi ob sklenitvi POGODBE predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, pogodbe, gradbeno dovoljenje in ostale listine).
– Naročitelj po sklenitvi POGODBE ne sme nepremičnine, ki je predmet POGODBE, kakorkoli obremeniti.
– Naročitelj je zavezan nepremičninski družbi in posredniku omogočiti opravljanje ogledov nepremičnine in ne sme brez utemeljenih razlogov onemogočati izvajanja ogledov nepremičnine.
– Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oz. dokumentacije, nepremičninska družba pa ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi napačnih informacij, podatkov ali listin, ki jih nepremičninski družbi preda naročitelj.
– Naročitelj mora v primeru, da nepremičnino trži tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržiti pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s POGODBO.
– Naročitelj mora v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku osmih dni od sklenitve takšne pogodbe oz. predpogodbe, nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

10. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA
10.1. Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve obveznosti iz POGODBE, SP ali področne zakonodaje.
10.2. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
– Naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine,
– Naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti POGODBE,
– Naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s POGODBO,
– Naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogobe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
– Naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba,
– Naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.
11. ENERGETSKA IZKAZNICA
Naročitelj s podpisom POGODBE potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo:
– da morajo energetsko izkaznico na lastne stroške zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali za več kot eno leto oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča;
– da mora lastnik stavbe ali njenega posameznega dela veljavno energetsko izkaznico predložiti kupcu ali najemniku najpozneje pred sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe;
– da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice;
– da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico.

12. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE
12.1. Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.
12.2. Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese.
Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oz. investitorjem, pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.
12.3. Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

13. FIDUCIARNI RAČUN
Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe, v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

14. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, št. zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v POGODBI.

15. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
15.1. Nepemičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, dolžna opraviti pregled stranke, ki zajema:
-ugotavljanje in preverjanje identitete stranke,
-ugotavljanje dejanskega lastnika stranke (pri pravnih osebah),
-pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu,
– redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti stranke pri nepremičninski družbi.
15.2. Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba, z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnjem odstavku, pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke:
-osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
-datum in kraj rojstva,
-davčno številko,
-št., vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

16. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV
16.1. Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.
16.2. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po POGODBI ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta).
16.3. Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju in pogodbe katere, predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

17. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE
17.1. POGODBA je sklenjena za določen čas devetih mesecev.
17.2. Naročitelj in nepremičninska družba lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo odpovesta POGODBO, če to ni nasprotju z dobro vero in poštenjem. V primeru, da naročitelj odpove POGODBO v času trajanja, je dolžan nepremičninski družbi plačati celotno dogovorjeno provizijo, razen če je POGODBO odpovedal zaradi višje sile ali zaradi objektivnih razlogov, ki mu preprečujejo izvršitev pravnega posla, ki je predmet POGODBE, in ki so nastopili po sklenitvi POGODBE.
17.3. Šteje se, da je naročitelj odpovedal POGODBO, če brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero jo je v stik spravila nepremičninska družba in ki je pripravljena sprejeti vse pogoje naročitelja za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s POGODBO.
17.4. V primeru, da v času trajanja odpove POGODBO nepremičninska družba, je dolžna naročitelju izročiti vse listine in ostale stvari, ki jih je nepremičninski družbi izročil naročitelj.
17.5.V primeru, da naročitelj odpove POGODBO iz upravičenih razlogov, je dolžan poravnati vse nastale stroške.

18.REŠEVANJE SPOROV
18.1. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te POGODBE ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

19. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Ti SP veljajo od 1.10.2018 do preklica in se uporabljajo za POGODBE, sklenjene od tega dne dalje, ki se izrecno sklicujejo na te SP, razen če pogodbeni stranki s pisnim sporazumom ne določita drugače. Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih nepremičninske družbe na vidnem mestu.

Solkanu, dne 1.10.2018 Solterra, nepremičnine, d.o.o.


PRILOGA K SP
CENIK STORITEV PRI POSREDOVANJU Z NEPREMIČNINAMI

– prvi ogled in popis nepremičnine in pregled dejanskega stanja (pri oddaljenosti nad 15km se zračunava še kilometrina): 50 EUR

– ogledi strank – ogled nepremičnine s 3. osebo (pri oddaljenosti nad 15km se zaračunava še kilometrina): 25 EUR

– informativna ocena tržne vrednosti: 60 EUR

– posvetovanje s stranko, pregledovanje dokumentacije, seznanjanje stranke s pravnim in/ali dejanskim stanjem nepremičnine (pisno ali ustno), sodelovanje pri pogajanjih ter prevzemu nepremičnine, vse ostale storitve oz. posli, ki niso zajeti v drugih postavkah tega opisa: 30 EUR za vsake začete pol ure;

– priprava in oddaja časopisnega, internetnega ali drugega oglasa za nepremičnino: 30 EUR na oglas za vsak medij posebej;

– pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska, lokacijske informacije oz. potrdila o namenski rabi: 25 EUR na listino;

– pregled listin: 10 EUR za vsak pregledan dokument

– pridobitev mapne kopije, listin pri sodišču ali upravnemu organu ter drugih sodnih, upravnih in drugih listin ali potrdil iz javnih in drugih evidenc: 45 EUR na listino;

– sestava predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, v zvezi s katero je nepremičninska družba oziroma posrednik opravljal storitev posredovanja: 150 EUR;

– sestava osnutka prodajne pogodbe, ki je predmet posredovanja: 0,5% od pogodbene cene, pri čemer najnižja cena znaša 400 EUR;

– sestava najemne ali zakupne pogodbe: 120 EUR;

– priprava in izvedba podpisa drugih pogodb (darilna, delilna, menjalna, služnostna, priznanje lastninske pravice,..): 180 EUR

– zapisnik o izročitvi nepremičnine: 10 EUR

– hramba listin: 25 EUR za vsak mesec hrambe posamezne listine (pogodbe);

– potni stroški: 0,37 EUR/km;

– dnevnice: po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

– stroški upravnih in sodnih taks, stroški notarja, odvetnika, stroški oglaševanja, in vsi drugi stroški se obračunavajo po dejanskih stroških.

Za storitve, ki niso navedene v tem ceniku veljajo cene po posebnem dogovoru z naročiteljem oz. z izbranim izvajalcem.

DDV po stopnji 22% ni vključen v ceno storitev in se zaračunava posebej.

Cenik velja od 1.10.2018 dalje. SolTerra, nepremičnine, d.o.o.

Primerjaj